Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

Οι νέες αρμοδιότητες των αντιδημάρχων Νάξου & Μικρών Κυκλάδων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νάξος, 2-1-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό 1
ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έχοντας υπόψη: ........

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 6 του Ν. 4071/2012, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2. Την υπ’ αρ. 45892/11-8-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (Β΄ 1292), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση-Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων στις Νησιωτικές Δημοτικές Κοινότητες.
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από το άρθρο 3 παρ. ε του Ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν. 4046/2012».
5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από το άρθρο 3 της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (ΦΕΚ 256/Α/31-12-2012) «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 της από 31-12-2012 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 256/Α/31-12-2012) αναφορικά με την αντιμισθία των αντιδημάρχων των νησιωτικών δημοτικών κοινοτήτων.
7. Tην από 31/12/2012 έγγραφη δήλωση του Δημοτικού Συμβούλου, εκλεγέντος στην εκλογική περιφέρεια Δονούσας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, κου Μαρίνου Σιγάλα, με την οποία δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να ασκήσει καθήκοντα Αντιδημάρχου στη νησιωτική Δημοτική Κοινότητα Δονούσας.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με θητεία από 1-1-2013 μέχρι 31-8-2014, χρονικό διάστημα της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως κάτωθι:
1. Τον κ. Πρωτονοτάριο Τοτόμη, ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας
Δόμησης - Ύδρευσης & Αποχέτευσης - Περιβάλλοντος και θεμάτων Υγείας, με αντιμισθία, στον οποίο μεταβιβάζει:
-Καθ’ ύλην τις εξής αρμοδιότητες:
- Την εποπτεία, τη διοίκηση και τη διάθεση του ανθρώπινου δυναμικού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (πλην του Γραφείου Κίνησης, της Υπηρεσίας Καθαριότητας και της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού) και της Υπηρεσίας Δόμησης.
- Την πολεοδομία, χωροταξία και τις χρήσεις γης.
- Τη μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.
ΑΔΑ: ΒΕΦΔΩΚΗ-ΘΤΟ
- Τη συντήρηση δρόμων, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων.
- Τη συντήρηση και ασφάλεια των σχολικών κτιρίων.
- Την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την ασφάλεια των πηγών υδροδότησης.
- Τη λειτουργία και τον έλεγχο των διυλιστηρίων και δεξαμενών νερού.
- Την παρακολούθηση της ποιότητας και της επάρκειας του νερού.
- Την επίβλεψη, συντήρηση και λειτουργία των αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης.
- Την επίβλεψη, συντήρηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.
- Την εφαρμογή των κανονισμών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.
- Τη συντήρηση, λειτουργία και εποπτεία των ΒΙΟ.ΚΑ. όλης της περιφέρειας του Δήμου Νάξου &
Μικρών Κυκλάδων.
- Την προστασία της δημόσιας υγείας.
- Την πολιτική σχετικά με τα θέματα που αφορούν στην ψυχική υγεία, οικογενειακή βία,
προστασία των παιδιών και στην πρόληψη κατά των ναρκωτικών.
- Τα προγράμματα εμβολιασμού.
- Την τήρηση των κανόνων υγιεινής δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων.
- Κατά τόπον στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Νάξου, την αρμοδιότητα συνεργασίας με τους προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων που υπάγονται στην ως άνω Δημοτική Ενότητα, για την επίλυση των προβλημάτων τους.
2. Τον κ. Λιανό Δημήτριο, ως Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών-Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Τουρισμού, με αντιμισθία, στον οποίο μεταβιβάζει:
- Καθ’ ύλην τις εξής αρμοδιότητες:
- Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες σε όλη την περιφέρεια του Δήμου.
- Την εποπτεία των Διοικητικών Υπηρεσιών.
- Τη διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού των Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών.
- Την εποπτεία της Νομικής Υπηρεσίας.
- Τη διαφάνεια και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
- Την τεχνολογία, την πληροφορική και τον ψηφιακό Δήμο.
- Την τουριστική ανάπτυξη, προβολή και διαφήμιση του Δήμου.
- Τα θέματα του Γραφείου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.
- Τις άδειες πολιτικών γάμων.
- Την εποπτεία, συντήρηση, ασφάλεια, φύλαξη και διάθεση των Δημοτικών (πλην σχολικών) κτιρίων.
- Την εποπτεία της δημοτικής φιλαρμονικής και των δημοτικών βιβλιοθηκών.
- Τη χορήγηση αδειών για τοποθέτηση πινακίδων και επιγραφών και την επιβολή προστίμων σχετικά.
- Την εκμίσθωση των παραλιών και την υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών.
- Τη διάθεση πεζοδρομίων και πλατειών.
- Τις κυκλοφοριακές διατάξεις.
- Το παραεμπόριο και τη δημοτική αστυνομία.
- Τη διοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου.
- Κατά τόπον στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Νάξου και Δρυμαλίας την αρμοδιότητα τέλεσης των πολιτικών γάμων.
3. Τον κ. Πολυκρέτη Εμμανουήλ, ως Αντιδήμαρχο Αθλητισμού - Καθαριότητας-
Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου, με αντιμισθία, στον οποίο μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις εξής
αρμοδιότητες:
- Τα θέματα αθλητισμού.
- Την εποπτεία, τη διοίκηση και τη διάθεση του ανθρώπινου δυναμικού του Γραφείου Κίνησης και των Υπηρεσιών Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου.
ΑΔΑ: ΒΕΦΔΩΚΗ-ΘΤΟ
- Την αποκομιδή απορριμμάτων.
- Την παρακολούθηση εφαρμογής του κανονισμού καθαριότητας.
- Την ίδρυση και λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. και Χ.Υ.Τ.Υ.
- Τη λειτουργία των Δημοτικών τουαλετών.
- Την καθαριότητα των δημοτικών κτιρίων
- Την καθαριότητα ακτών και παραλιών.
- Τον καθαρισμό ρεμάτων.
- Την ανακύκλωση όλων των ανακυκλώσιμων υλικών (απορριμμάτων, οχημάτων, λαδιών, κ.λπ).
- Τη συντήρηση, ασφάλεια, φύλαξη και διάθεση των οχημάτων του Δήμου.
- Την επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού.
- Την ασφάλεια και λειτουργία εσωτερικών και εξωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
- Τη συντήρηση, επέκταση και βελτίωση του πρασίνου.
- Την προστασία, την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
- Τα θέματα ανάπλασης και αποκατάστασης λατομείων και εξόρυξης ορυκτού πλούτου.
4. Τον κ. Ανεβλαβή Αργύριο, ως Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών - Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης, με δικαίωμα αντιμισθίας, στον οποίο μεταβιβάζει:
- Καθ’ ύλην τις εξής αρμοδιότητες:
- Την εποπτεία της Οικονομικής Υπηρεσίας.
- Την εποπτεία του Γραφείου Προμηθειών.
- Την εποπτεία του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης.
- Την εποπτεία του Γραφείου Ύδρευσης, όσον αφορά το οικονομικό του αντικείμενο.
- Την παρακολούθηση είσπραξης εσόδων, τελών, φόρων, κ.λπ.
- Την υπογραφή Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής, βεβαιωτικών καταλόγων, χρηματικών
καταλόγων, κ.λπ.
- Την παρακολούθηση του προϋπολογισμού και των αναμορφώσεών του.
- Την ίδρυση, κατασκευή και λειτουργία δημοτικών αγορών.
- Τη διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση δημοτικών δασών και αλσυλλίων, δημοτικών
βοσκοτόπων και γενικά της δημοτικής περιουσίας.
- Τις μελέτες και τα έργα τεχνικής υποδομής για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία.
- Κατά τόπον στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Νάξου την αρμοδιότητα έκδοσης και υπογραφής πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για την αγροτική περιουσία και αγροτική απασχόληση.
5. Τον κ. Μανιό Αντώνιο, ως Αντιδήμαρχο Πολιτισμού – Παιδείας – Εθελοντισμού, με
δικαίωμα αντιμισθίας, στον οποίο μεταβιβάζει:
-Καθ’ ύλην τις εξής αρμοδιότητες:
- Τα θέματα Πολιτισμού.
- Τα θέματα Παιδείας.
- Τις σχολικές επιτροπές.
- Τη μεταφορά των μαθητών.
- Τη συνεργασία και την εποπτεία των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.
- Την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού.
- Τα θέματα της νέας γενιάς.
- Τη συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο Νέων.
-Κατά τόπον στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας, τις εξής αρμοδιότητες:
- Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων που υπάγονται στην ως άνω Δημοτική Ενότητα, για την επίλυση των προβλημάτων τους.
- Την έκδοση και υπογραφή βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
- Την έκδοση και υπογραφή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για την αγροτική περιουσία και αγροτική απασχόληση.
- Την έκδοση και υπογραφή πιστοποιητικών αστικής και δημοτικής κατάστασης που χορηγούνται από τις Υπηρεσίες της Δ.Ε. Δρυμαλίας.
ΑΔΑ: ΒΕΦΔΩΚΗ-ΘΤΟ
6. Τον κ. Μανιό Δημήτριο, ως Αντιδήμαρχο Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας, και
αρμόδιο για τη Δημοτική Ενότητα Δονούσας, με αντιμισθία, στον οποίο μεταβιβάζει:
-Καθ’ ύλην τις εξής αρμοδιότητες:
- Τα θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας.
- Την εποπτεία του Γραφείου Πρόνοιας.
- Τις συμβουλευτικές δράσεις για απασχόληση των ανέργων, των Α.Μ.Ε.Α. και των μεταναστών.
- Την εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη της παραβατικότητας.
- Την εφαρμογή προγραμμάτων για αστέγους, ομογενείς, αθίγγανους και παλιννοστούντες.
- Την πολιτική που αφορά στην ισότητα των δύο φύλων.
- Τα θέματα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου
εμπορίου, εκμετάλλευσης περιπτέρων, καπνοβιομηχανικών προϊόντων.
- Την εποπτεία του Γραφείου Ύδρευσης, πλην του οικονομικού αντικειμένου.
- Τη λειτουργία και ασφάλεια των παιδικών χαρών και παιδότοπων.
- Τη λειτουργία και τον έλεγχο των Δημοτικών Σφαγείων.
- Τη λειτουργία και εγκατάσταση κτηνοτροφικών και σταβλικών εγκαταστάσεων.
- Τη λειτουργία των νεκροταφείων.
- Την προστασία των αδέσποτων ζώων.
- Ο ίδιος αυτοδίκαια ασκεί κατά τόπον στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Δονούσας τις
αρμοδιότητες του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 4071/2012, ήτοι είναι αρμόδιος:
α)Για την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης.
β)Για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής.
γ)Για την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών και της εκτέλεσης έργων και προμηθειών.
7. Τον κ. Ζούλη Στυλιανό, ως Αντιδήμαρχο αρμόδιο για τη Δημοτική Ενότητα Ηρακλειάς, με
δικαίωμα αντιμισθίας, στον οποίο μεταβιβάζει:
-Καθ’ ύλην την αρμοδιότητα του σχεδιασμού, του προγράμματος και των δράσεων της Πολιτικής
Προστασίας.
-Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Ηρακλειάς, την αρμοδιότητα τέλεσης των
πολιτικών γάμων.
Ο ίδιος αυτοδίκαια ασκεί κατά τόπον στα όρια της ως άνω Κοινότητας τις αρμοδιότητες του άρθρου
3 παρ. 1 του Ν. 4071/2012, ήτοι είναι αρμόδιος:
α)Για την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης.
β)Για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής.
γ)Για την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών και της εκτέλεσης έργων και προμηθειών.
8. Τον κ. Μάνη Ηλία, ως Αντιδήμαρχο αρμόδιο για τη Δημοτική Ενότητα Σχοινούσσης, με
αντιμισθία, στον οποίο μεταβιβάζει:
-Κατά τόπον στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Σχοινούσσης, την αρμοδιότητα τέλεσης των
πολιτικών γάμων.
Ο ίδιος αυτοδίκαια ασκεί κατά τόπον στα όρια της ως άνω Κοινότητας τις αρμοδιότητες του άρθρου
3 παρ. 1 του Ν. 4071/2012, ήτοι είναι αρμόδιος:
α)Για την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης.
β)Για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής.
γ)Για την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών και της εκτέλεσης έργων και προμηθειών.
9. Την κ. Συμιγδαλά Αικατερίνη, ως Αντιδήμαρχο αρμόδια για τη Δημοτική Ενότητα
Κουφονησίων, με αντιμισθία, στην οποία μεταβιβάζει:
-Κατά τόπον στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Κουφονησίων, την αρμοδιότητα τέλεσης των
πολιτικών γάμων.
Η ίδια αυτοδίκαια ασκεί κατά τόπον στα όρια της ως άνω Κοινότητας τις αρμοδιότητες του άρθρου 3
παρ. 1 του Ν. 4071/2012, ήτοι είναι αρμόδια:
ΑΔΑ: ΒΕΦΔΩΚΗ-ΘΤΟ
α)Για την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης.
β)Για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής.
γ)Για την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών και της εκτέλεσης έργων και προμηθειών.
10. Όλοι οι ως άνω Αντιδήμαρχοι ασκούν το δικαίωμα:
- Υπογραφής εγγράφων των θεμάτων της αρμοδιότητάς τους.
- Θεώρησης του γνησίου της υπογραφής.
- Θεώρησης της ακρίβειας των φωτοαντιγράφων.
11. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος οποιουδήποτε Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητές του (καθ’ ύλην και κατά τόπον) ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος. Τον Δήμαρχο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος, κ. Πρωτονοτάριος Τοτόμης. Όταν και οι δύο προαναφερόμενοι απουσιάζουν ή κωλύονται, οι Αντιδήμαρχοι αναπληρώνονται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους,
ως κάτωθι:
Ο κ. Πρωτονοτάριος, από τον κ. Λιανό.
Ο κ. Λιανός, από τον κ. Ανεβλαβή.
Ο κ. Ανεβλαβής από τον κ. Λιανό.
Ο κ. Πολυκρέτης από τον κ. Δημήτρη Μανιό.
Ο κ. Δημήτρης Μανιός από τον κ. Πολυκρέτη
Ο κ. Αντώνης Μανιός από τον κ. Ανεβλαβή.
Η κ. Συμιγδαλά από τον κ. Ζούλη.
Ο κ. Ζούλης, από τον κ. Μάνη.
Ο κ. Μάνης, από την κ. Συμιγδαλά.
12. Έγγραφα της αρμοδιότητας των Αντιδημάρχων που χαράσσουν πολιτική του Δήμου ή
δεσμεύουν οικονομικά το Δήμο προς οιονδήποτε, συντάσσονται σε σχέδιο από τους Αντιδημάρχους και φέρουν την τελική υπογραφή του Δημάρχου.
Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του
Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Οι Αντιδήμαρχοι Ανεβλαβής Αργύριος, Ζούλης Στυλιανός και Μανιός Αντώνιος οφείλουν να
υποβάλουν μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2013 δήλωση επιλογής λήψης της αντιμισθίας αντιδημάρχου ή της σύνταξής τους (οι δύο πρώτοι) ή των αποδοχών της οργανικής του θέσης (ο τελευταίος).
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Πρόγραμμα «Διαύγεια».
Ο Δήμαρχος
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου